Giỏ hàng

Đổi mới hoạt động công đoàn trong tình hình mới

Trong hai ngày 8 và 9/10, Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra với chủ đề “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Nhân dịp này, Báo Ninh Thuận có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. 

* Phóng viên: Đồng chí cho biết những kết quả đạt được của công đoàn tỉnh trong nhiệm kỳ qua?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Toàn tỉnh hiện có khoảng 51.700 lao động (kể cả các đơn vị trung ương đóng trên địa bàn) với 26.500 lao động nữ; trong đó, khu vực doanh nghiệp (DN) chiếm 62,6%, tăng 4,3% so với đầu nhiệm kỳ. LĐLĐ tỉnh hiện quản lý 731 công đoàn cơ sở (CĐCS), gần 35.000 đoàn viên (ĐV). Những năm qua, do tác động của dịch COVID-19 và biến động kinh tế thế giới, tình hình sản xuất, kinh doanh của DN gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến việc làm của một bộ phận người lao động (NLĐ). Tuy nhiên, với chính sách phát triển kinh tế, hoạt động dịch vụ tư vấn giới thiệu việc làm, sự phục hồi và mở rộng quy mô sản xuất, việc làm, thu nhập, đời sống của NLĐ cơ bản ổn định.

Các cấp công đoàn từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động thích ứng linh hoạt với tình hình mới, thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ X đề ra. Công tác tham gia, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo đời sống cho ĐV, NLĐ được quan tâm thực hiện. Hằng năm, 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 100% DN nhà nước và 85% DN ngoài khu vực nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, vượt chỉ tiêu 13%. Có 100% DN nhà nước (vượt chỉ tiêu 33%) và 90% DN ngoài khu vực nhà nước (vượt chỉ tiêu 50%) tổ chức đối thoại tại nơi làm việc; 100% DN nhà nước, 78% DN ngoài khu vực nhà nước ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, vượt chỉ tiêu 11,4%; chất lượng các bản thỏa ước ngày càng được nâng cao với nội dung, điều khoản có lợi hơn cho NLĐ.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục; các phong trào thi đua yêu nước được thực hiện hiệu quả. Ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cấp công đoàn tích cực đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, trọng tâm là “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Xanh, sạch, đẹp; bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn” một cách sáng tạo, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, đã có 4.034 sáng kiến tham gia, đạt 121% chỉ tiêu Tổng LĐLĐ Việt Nam giao, tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác phát triển ĐV, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh phát triển tăng thêm 6.266 ĐV, vượt chỉ tiêu 766 ĐV; thành lập 94 CĐCS, trong đó có 29 CĐCS DN có sử dụng từ 20 lao động trở lên, đạt 100% chỉ tiêu. Bình quân hằng năm, có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, vượt chỉ tiêu 21,9%; có 98% CĐCS khu vực nhà nước, 79,6% CĐCS ngoài khu vực nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Bên cạnh kết quả đạt được, Công đoàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục. Vai trò tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ có lúc, có nơi, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế; hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ còn thiếu chủ động. Chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể ở một số DN ngoài nhà nước còn thấp. Phong trào thi đua còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Công tác tuyên truyền, vận động một số công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hiệu quả còn thấp.

* Phóng viên: Đồng chí cho biết phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ mới?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI nhiệm kỳ 2023-2028, xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Tổng LĐLĐ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIV.

Cụ thể, các cấp công đoàn tập trung các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐV, NLĐ. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tập hợp, vận động; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, thu hút NLĐ tham gia vào tổ chức công đoàn; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đặc biệt, Công đoàn tỉnh đã đề ra 3 giải pháp đột phá cần tập trung thực hiện đó là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho ĐV, NLĐ, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời gian làm việc; xây dựng đội ngũ chủ tịch CĐCS đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là chủ tịch CĐCS tại DN ngoài khu vực nhà nước; thực hiện hiệu quả chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, trong đó, ưu tiên lĩnh vực quản lý ĐV và tài chính.

* Phóng viên: Đồng chí có yêu cầu, gửi gắm gì đối với các đại biểu tham dự để đại hội đạt chất lượng cao nhất?

- Đồng chí Trần Văn Đông: Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của tổ chức công đoàn và cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện, khách quan tình hình, kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Tổng LĐLĐ Việt Nam để từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, tập trung nghiên cứu, thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa XI... Sự thành công của đại hội là bước ngoặc đánh dấu sự phát triển trong giai đoạn mới, thể hiện rõ ý chí quyết tâm, tinh thần năng động, sáng tạo của cán bộ, ĐV, NLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh. Do đó, đại biểu tham dự cần tập trung trí tuệ, nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, tạo cơ sở cho sự nhất trí cao về những nội dung chủ yếu trong các văn kiện. Sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh nhiệm kỳ mới với những thành viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức phẩm chất tốt và có đủ năng lực để chỉ đạo, tập hợp, đoàn kết ĐV, NLĐ thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XI đề ra.

* Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

* Bà Lương Thị Mỹ Nữ, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, đổi mới hoạt động 

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cánh Đồng Việt là doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, hiện có 343 đoàn viên (ĐV) công đoàn (CĐ). Thời gian qua, CĐ công ty đã phát huy tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐV, người lao động (NLĐ). Với phương châm “lấy công nhân lao động làm đối tượng vận động”, Ban Chấp hành CĐ đã chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của ĐV, NLĐ để có những đề xuất kịp thời với lãnh đạo công ty chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV.

Trong nhiệm kỳ mới, tôi mong Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm sâu sát, tập trung hướng về NLĐ nhiều hơn, là cầu nối để NLĐ nói lên tiếng nói của mình, đảm bảo về quyền lợi của công nhân lao động, động viên để họ đạt kết quả tốt trong sản xuất, góp phần phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh. Trong đó, cần quan tâm, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ CĐ nhằm đáp ứng yêu cầu thủ lĩnh công nhân trong thời đại mới; tiếp tục vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho ĐV, NLĐ. Tiếp tục xây dựng những sân chơi, hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao,... nhằm nâng cao tinh thần cho ĐV sau những ngày làm việc căng thẳng cũng như tạo sự kết nối giao lưu giữa các ĐV.

Uyên Thu-Lê Thi - Duy Nam  

https://baoninhthuan.com.vn/news/140675p1c30/doi-moi-hoat-dong-cong-doan-trong-tinh-hinh-moi.htm

Từ khóa

GCfood GCF nha đam Thạch dừa Thạch dừa non GCfood #GCfood #Safefood_Happylife #Vietfarm #Vinacoco #Sunwind #Vuanhadam cách làm thạch nha đam thạch nha đam cách làm thạch nha đam tại nhà cách làm rau câu nha đam Bảo quản thạch nha đam nha đam #GCFood #SafeFood_HappyLife #VietFarm #Vinacoco #Sunwind #Vuanhadam #Chucmungnammoi #Xuangiapthin2024 Gcfood GC Food vietfarm Nông nghiệp hữu cơ ở việt nam Sinh tố nha đam làm nông nghiệp Organic Sản xuất nông nghiệp hữu cơ thạch nha đam gc food Nông nghiệp hữu cơ Dưa lưới dưa lưới Mô hình nông nghiệp xanh vinacoco sunwind GCFood_vănnghệ Lam gi de song hanh phuc Làm gì để hạnh phúc healthy life hữu cơ Mô hình nông nghiệp xanh ở Việt Nam Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ Thực phẩm phẩm organic sản xuất nha đam Gcfood_teambuilding Nông nghiệp Việt Nam Nông nghiệp xanh Thực phẩm hữu cơ thực phẩm sạch thạch Thực phẩm hữu cơ có tốt không nông nghiệp sạch Nông nghiệp xanh ở Việt Nam nông sản hữu cơ Dưa lưới có tác dụng gì Dưa lưới bao nhiêu calo dưa lưới xanh bao nhiêu calo giá dưa lưới hôm nay giá dưa lưới vàng giá dưa lưới xanh giá dưa lưới ruột xanh cách chọn dưa lưới ngon mua dưa lưới organic thực phẩm hữu cơ #GCFood #Safefood_Happylife #Thachdua #Vinacoco #Sanphamchatluongquocgia # ATVSTP Thạch nha đam Thạch nha đam có tác dụng gì Vùng nguyên liệu Thực phẩm hữu cơ là gì thạch dừa thịt bò thương phẩm Nông nghiệp 4.0 #Safefood_Happylife #Vietfarm #Vinacoco #Sunwind #GCF #GCfood #Safefood_Happylife #Vietfarm #Vinacoco #Sunwind #Vuanhadam #VietnamFoodexpo2023 #Congnghiepthucpham #GCF #DaihoicodongGCF2024 Lợi ích của thực phẩm hữu cơ sản xuất thạch dừa Mật ong nguyên chất Mật ong nguyên chất giá bao nhiêu Mật ong nguyên chất là gì Mật ong tự nhiên Mật ong rừng Mật Ong nuôi vùng nguyên liệu nha đam Nông nghiệp xanh là gì Thaifex Thạch dừa non Nho hồng Ninh Thuận Nho hồng Ninh Thuận Không Hạt Nho hồng Nho hồng không hạt Nho NHO XANH THƯỢNG HẠNG Giá nho xanh ninh thuận Nho xanh ninh thuận Nho xanh Tác dụng của nho xanh Ninh Thuận sinh tố dưa lưới nước ép dưa lưới #Ngaytrongcay33 #ChiChi #Treetree #GCF #GCFood Nông nghiệp hữu cơ là gì OCOP là gì ocop vietnam sản phẩm ocop là gì tiêu chuẩn sản phẩm ocop là gì sản phẩm ocop 5 sao văn phòng điều phối ocop ocop thực phẩm minh bạch Nava vua nha đam thạch dừa non Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ là gì Sản phẩm organic Sản phẩm organic là gì spaceshipmart spaceship mart nông sản sạch bổ dưỡng Thạch dừa bán ở đâu ở đâu bán thạch dừa Thạch dừa bao nhiêu calo Thạch dừa có tốt không Thạch dừa giá bao nhiêu tiền Thạch dừa giá bao nhiêu thạch nha đam đóng gói thạch nha đam sunfarm Thực phẩm organic có tốt không #GCFood #SafeFood_HappyLife #VietFarm #Vinacoco #Sunwind #BantinVHDN #Tietkiemdien làm đẹp Sinh tố nha đam có tác dụng gì khen thưởng làm đẹp nha đam #GCFood #Safefood_Happylife #VietFarm #Vinacoco #Sunwind #ThachduaGCFood #Sanphamocop #Sanphamchatluongquocgia Gcfood Làm gì để hạnh phúc Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ thực phẩm sạch GC Food Nông nghiệp xanh ở Việt Nam Thực phẩm phẩm organic Gcfood_teambuilding Sinh tố nha đam Sinh tố nha đam có tác dụng gì #GCFood #Safefood_Happylife #Thachdua #Vinacoco #Sanphamchatluongquocgia # ATVSTP #Safefood_Happ Gcfood GCF nha đam Sinh tố nha đam Thạch dừa Mô hình nông nghiệp xanh Mô hình nông nghiệp xanh ở Việt Nam Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ GC Food dưa lưới Tết GCfood Nông nghiệp hữu cơ Nông nghiệp xanh Thạch nha đam Thực phẩm hữu cơ Vùng nguyên liệu Thạch dừa non hữu cơ làm nông nghiệp Organic nông nghiệp sạch Nông nghiệp Việt Nam MASANOBU FUKUOKA GCF Gcfood nha đam Thạch dừa dưa lưới Nho làm nông nghiệp Organic Mô hình nông nghiệp xanh ở Việt Nam Nông nghiệp Việt Nam Làm gì để hạnh phúc Lam gi de song hanh phuc healthy life song hanh phuc tươi mát bổ dưỡng hữu cơ nước ép dưa lưới sinh tố dưa lưới mùa hè nha đam GC Food Thạch dừa non GCfood organic thực phẩm sạch thực phẩm hữu cơ Mô hình nông nghiệp xanh Nông nghiệp hữu cơ ở việt nam Thạch dừa non